logo
  • Algemene en bijzondere reis- en verkoopsvoorwaarden Cocon Reizen b.v.b.a.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De organisatie van pakketreizen wordt geregeld door de volgende wetgeving:

Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&tab...

Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018052905&tab...

Cocon Reizen bvba is verzekerd bij Garantiefonds Reizen ingeval van insolventie.
https://www.gfg.be/nl/voorwaarden/begripsomschrijving/

Bij ondertekening van het reiscontract onderschrijven Cocon Reizen bvba als professionele organisator enerzijds, en de vermelde hoofdreiziger anderzijds deze vermelde wetgeving van 21 november 2017 en 29 mei 2018.
Op aanvraag bezorgen wij u de printversie van deze wetgeving.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Cocon Reizen bvba


Artikel 1: wettelijke bepalingen
§ 1 Door ondertekening van een reiscontract aanvaardt de reiziger de algemene en bijzondere reis- en verkoopsvoorwaarden van Cocon Reizen. Met ingang van 21 november 2017 en aanpassing met Koninklijk Besluit van 29 mei 2018, gelden als algemene reisvoorwaarden deze van de Geschillencommissie Reizen v.z.w. waarvan een kopie op eenvoudige vraag te verkrijgen is bij Cocon Reizen. U vindt ze hoger vermeld onder 'Algemene Reisvoorwaarden'. Als referentiedatum voor de interpretatie van deze voorwaarden geldt: 1 oktober II.
§ 2 Cocon Reizen is verzekerd onder polis nr. 9703.0234.00/5053 bij het Garantiefonds Reizen overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, evenals het betreffende uitvoeringsbesluit van 25 april 1997. § 3 Cocon Reizen heeft een uitbatingsaansprakelijkheid afgesloten voor lichamelijk letsel en materiële schade. De verbintenissen van Cocon Reizen zijn gedekt door een wettelijke borgtocht conform de gecoördineerde Koninklijke Besluiten van 30/06/1966, 01/02/1975, 22/10/1987, en 22/09/1988 en het besluit van de Vlaamse Regering van 02/04/1996, die slechts kan aangewend worden na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan ‘Toerisme Vlaanderen’, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.’


Artikel 2: gepubliceerde prijzen en betalingen
§ 1 De gepubliceerde prijzen worden in de brochure en op de website weergegeven in Euro, tenzij anders vermeld.
§ 2 De facturen zijn opeisbaar te Mol en contant betaalbaar.
§ 3 Bij afsluiting van een reiscontract wordt een dossierkost aangerekend. Deze wordt berekend à rato van 2,5 % op de totale reissom, met een minimum van € 50,00. Tenzij anders vermeld, is deze dossierkost inbegrepen in de deelnameprijs.
§ 4 Voor toepassing van de algemene reisvoorwaarden wordt het minimum aantal reizigers, tenzij anders vermeld, bepaald op 20.
§ 5 Bij gesloten groepsreizen (verenigingen, e.d.) kan Cocon Reizen slechts overgaan tot het engageren van leveranciers - en dus tevens het definitief bevestigen van het reisprogramma - na ontvangst van een ondertekend reiscontract en betaling van het voorschot.


Artikel 3: Vervoer
§ 1 De reisorganisator kiest zijn luchtvaartmaatschappijen met de grootste omzichtigheid. Enkel regelmatige lijnvluchten worden opgenomen in het programma, zodat de verplichte veiligheidsmaatregelen gehanteerd worden.
§ 2 Alle vluchten worden uitgevoerd met lijnvluchten, tenzij anders vermeld bij de reisinfo van de reis. Wij vermelden slechts onder voorbehoud de luchtvaartmaatschappij, route en tijdschema. De touroperator behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien. De reiziger wordt hiervan door de touroperator op de hoogte gebracht. In geval van overmacht – zoals de annulering van een vlucht – heeft de reisorganisator het recht om de reizigers op de bestemming te brengen met alternatief vervoer. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese Verordening over vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die het verdrag van Montreal hebben goedgekeurd.
§ 3 Voor reizen waarbij (een gedeelte van) het transport gebeurt per vliegtuig geldt voor de bagage van maximale stuks en/of gewicht volgens de modaliteiten van de betreffende vliegtuigmaatschappij.
§ 4 Voor reizen waarbij (een gedeelte van) het transport per autocar gebeurt gelden volgende praktische schikkingen: tijdens de reizen wordt op de autocar niet gerookt; honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten; de plaats in de autocar wordt meegedeeld bij inschrijving en hieraan kan door de reiziger niets gewijzigd worden; de plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld bij de info van de reis; bij vertrek wordt slechts 1 stuk bagage en 1 stuk handbagage per reiziger aanvaard. Indien de autocar voorzien van veiligheidsgordels, vragen wij u voor uw eigen veiligheid, en deze van uw medereizigers, uw gordel vast te maken tijdens elke verplaatsing. We herinneren er u aan dat het om een wettelijke verplichting gaat en dat het niet respecteren van deze maatregel uw volledige, rechtstreekse en onrechtstreekse, verantwoordelijkheid engageert.
§ 5 Uurregelingen voor openbaar transport en vervoersmaatschappijen worden onder voorbehoud meegedeeld. Definitieve vertrekuren worden slechts meegedeeld bij de definitieve reisdocumenten.


Artikel 4: Logies
§ 1 Cocon reizen heeft voor u een zorgvuldige keuze van hotels gemaakt. De reisorganisator is echter niet aansprakelijk voor situaties van overmacht, waardoor deze hotelreservering in het gedrang komt. Onder overmacht verstaat men abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen en degelijke reservaties. De vermelde hotels en logies zijn louter indicatief. In geval van overmacht – zoals wijziging eigenaar, sluiting, overboeking, en dergelijke – behoudt de organisator het recht om een gelijkwaardig alternatief voor het verblijf te verzorgen.
Artikel 5: Annulering door de reiziger
§ 1 Annuleringsverzekering. Nuttige informatie met betrekking tot het aangaan van een annuleringsverzekering: zie op betrokken pagina op deze website. § 2 De annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering. De reiziger dient de reisorganisator schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn annulering. De exacte datum van de annulering wordt bepaald door de postdatum van dit schrijven per fax, e-mail of brief. § 3 Annulering van het reiscontract door de reiziger geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding die forfaitair als volgt wordt bepaald, tenzij de reële kosten meer belopen: 100 % van het volledige reisbedrag bij annulering binnen de 7 dagen vóór vertrek; 75 % bij annulering tussen de 8ste en de 15de dag; 50 % bij annulering tussen de 16de en de 30ste dag en 25 % bij annulering méér dan 30 dagen vóór vertrek van de reis en/of levering van de prestaties door Cocon Reizen.


Artikel 6: Vervanging en wijziging door de reiziger
§ 1 Wijzigingen van bestemming, namen van reizigers, data voor vertrek of terugkomst, gebeuren in overleg met de reisorganisator. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de reiziger. De organisator biedt in de mate van zijn mogelijkheden zijn diensten aan om deze wijzigingen zo goed mogelijk te regelen voor de reiziger.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§ 1 De door Cocon Reizen verstrekte inlichtingen werden bij de betrouwbaarste bronnen ingewonnen en de reiziger ter goeder trouw meegedeeld. Cocon Reizen is niet aansprakelijk voor materiële vergissingen noch voor omstandigheden die buiten de controle van Cocon Reizen vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ter titel van documentatie werden verschaft.
Artikel 8: Reisprogramma en wijzigingen tijdens de reis door de organisator
§ 1 Door omstandigheden ter plaatse en de aard van sommige reizen, is het mogelijk dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Wanneer tijdens de reis een programmawijziging noodzakelijk is door factoren buiten de wil van de reisorganisator, zal de reisorganisator een passend alternatief aanbieden. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk de aard van de reis benaderen. § 2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In dergelijke gevallen zal de reisorganisator de reiziger zo goed mogelijk ten dienste staan. Hierbij primeert het goede verloop van de reis voor de andere reizigers. Kosten die hiermee gepaard gaan, zijn ten laste van de in moeilijkheden verkerende reiziger. § 3 Eventuele wijzigingen en/of errata in de gepubliceerde programma’s zullen als dusdanig zo vlug mogelijk aan de reiziger worden medegedeeld. § 4 Alleen wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken het bezoek aan een land expliciet afraadt, kan voor de reiziger zijn annuleringsverzekering in werking treden.


Artikel 9: De attitude en verplichtingen van de reiziger
§ 1 De organisator is niet verantwoordelijk voor het goede verloop van de excursies, die de reiziger op eigen houtje bestelt, en die dus niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien. § 2 Reisorganisator noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijk geldende voorschriften van een land. § 3 De reizigers dienen zich aan te melden op de afgesproken tijd en plaats om de groep te vervoegen. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar. § 4 Wanneer de reiziger tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt, en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, is hij zelf verantwoordelijk voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt. Niet genoten diensten ten gevolge hiervan, worden niet terugbetaald door de organisator. § 5 De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en fysisch en mentale conditie te beschikken om de gekozen reis te ondernemen. De reisorganisator verleent informatie over deze voorwaarden gesteld aan elke reis op aanvraag. De reiziger dient zijn (huis)arts op de hoogte brengen van het specifieke karakter van zijn gekozen reis. Mocht dit nodig en/of nuttig zijn, dan kan hij onder gesloten omslag, medische gegevens aan de reisleider afgeven, die in geval van nood kunnen geraadpleegd worden. § 6 Mindervaliden moeten, ongeacht de aard van hun handicap, de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om, naargelang van de aard van de reis, de reisorganisator toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Extra kosten die deze aanpassingen met zich meebrengen, zijn ten laste van de reiziger.


Artikel 8: Overname uit de reisbrochure
§ 1 Elke overname uit deze reisbrochure of deze website, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de reisorganisator, is verboden en strafbaar. Bij overname van gepubliceerde teksten of afbeeldingen zal automatisch een rechtszaak tegen de overtreder worden ingespannen.
Artikel 9: Reisformaliteiten
§ 1 Voor personen met Belgische nationaliteit, worden de vereiste reisformaliteiten vermeld in de brochure en op de website. De opgenomen inlichtingen, zijn degene die gekend zijn bij Cocon Reizen op 1 december 2009. Bij eventuele wijzigingen wordt de reiziger op de hoogte gebracht door de reisorganisator. § 2 Personen met andere dan de Belgische nationaliteit, dienen zich in te lichten bij we betrokken wettelijke instanties om zich in orde te stellen met de reisformaliteiten voor het land van bestemming. § 3 De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfoto’s, visa..) § 4 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn reis, aan de officiële instanties en de reisorganisator.


Artikel 10: Akkoord van de reiziger
§ 1 Door inschrijving op een van de reizen vermeld in deze brochure of website verklaart de reiziger zich akkoord met de vermelde algemene en bijzondere voorwaarden van Cocon Reizen bvba
Cocon Reizen B.V.B.A. - Maatschappelijke zetel: Martelarenstraat 24, 2400 Mol - HRT 063.958

Reis- en verkoopsvoorwaarden Cocon Reizen bvba

Contact